Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej będzie przedmiotem zmian wynikających z obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, które nastąpi razem z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U.2015.978) Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, dotyczące okresu, na jaki można orzekać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 452 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed dniem 1 stycznia 2016 roku) wpłynął wniosek, by orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zakaz ten może być orzeczony na okres od 1 do 10 lat.
Jeżeli toczy się w chwili obecnej postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu działalności gospodarczej, to po dniu 1 stycznia 2016 roku Sąd będzie mógł orzec zakaz stosując liberalniejsze przepisy, pomimo tego, że w pozostałym zakresie zastosowanie będą miały przepisy „stare”.
Przypomnieć trzeba, że wg przepisów dotychczasowych art. 373 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, Sąd może orzec zakaz działalności gospodarczej na okres od 3 do 10 lat.
Jeżeli istnieją przesłanki do orzeczenia przez Sąd dolnej granicy zakazu działalności gospodarczej, dla osób których dotyczy postępowanie, korzystnym jest, aby orzeczenie w tym zakresie zapadło po 01 stycznia 2016 roku. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnej, bowiem różnica w okresie, na jaki można orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jest znaczna.