Komu członek zarządu składa rezygnację

Komu członek zarządu spółki składa rezygnację stanowiło do niedawna żywo dyskutowane zagadnienie prawne. Sporną pozostawał kwestia, komu członek zarządu składa rezygnację. W tej kwestii do niedawna obserwowano trzy główne stanowiska:

Według pierwszego stanowiska ustępujący członek zarządu składa oświadczenie jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki zgodnie z art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h. (Kodeks Spółek Handlowych)

Zgodnie z drugim stanowiskiem ustępujący członek zarządu oświadczenie o rezygnacji składa radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników, natomiast w spółce akcyjnej uchwałą walnego zgromadzenia.

Podług trzeciego stanowiska ustępujący członek zarządu składa oświadczenie organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu. W tym przypadku działałaby tzw. „zasada lustra”, według której rezygnację powinno być złożone organowi uprawnionemu do powołania członka organu spółki do pełnienia funkcji członka organu spółki, z którego on rezygnuje.

Dlaczego tak ważnym jest, komu członek zarządu składa rezygnację?

Rezygnacja powinna być skutecznie złożona, by spowodowała wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki.

31 marca 2016 Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 89–15), która kończy ważną dla spółek kwestię i istotny dla prawidłowego działania spółek dylemat prawny.

W swojej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że w spółce z o.o. członek zarządu w spółki kapitałowej składa rezygnację jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki według zasad określonych w art. 205 § 2 kodeksu spółek handlowych, a w spółce akcyjnej według art. 373 § 2 k.s.h., z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h.

Wskazana w uchwale Sądu Najwyższego zasada nie dotyczy dwóch sytuacji określonych w art. 210 § 2 i 379 § 2 k.s.h. Te artykuły oddzielnie regulują składanie oświadczeń o rezygnacji w spółce, w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

W wyniku rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej jego mandat wygasa. Oświadczenie o rezygnacji jest czynnością jednostronną, nie wymaga przyjęcia.

Pamiętajmy, że nieskuteczne złożenie rezygnacji może narazić członka zarządu na szereg konsekwencji prawnych. Członek zarządu, który nieskutecznie złożył rezygnację, w dalszym ciągu pełni funkcję członka zarządu i może ponieść konsekwencje za niedopełnienie obowiązków w zakresie postępowania upadłościowego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, pełnomocnika lub reprezentanta w spółce handlowej, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz przedsiębiorstwie państwowym (Art. 373 Prawo Upadłościowe i Naprawcze).

Członkowi zarządu, który nie zgłosi w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności (art. 586 k.s.h.).

Co również jest istotne, członkowie zarządu są subsydiarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki w tym za zaległości podatkowe, których termin płatności upłynął w okresie, gdy pełnili obowiązki ( art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej)