Instalacja gazów medycznych a stawka VAT jako element kompleksowej umowy w zakresie budowy lub przebudowy obiektów szpitalnych

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT, jako element kompleksowej umowy w zakresie budowy lub przebudowy obiektów szpitalnych.

Mec. Leszek Zielonka rozpatruje temat  w kontekście prawidłowej stawki podatku VAT i obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (błędu w obliczeniu ceny) – orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej sygnatura akt KIO 275/18.

Nie ma sporu co do tego, że instalacja gazów medycznych, podlega zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy vat poz. 105 załącznika nr 3 opodatkowaniu stawką 8% . Jest to zatem tak,  jak w przypadku dostawy wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT – jaką stawkę ma zastosować wykonawca?

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT rodzi pytanie, jaką stawkę zastosować winien wykonawca, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia nie jest tylko i wyłącznie dostawa instalacji gazów medycznych. W takim przypadku powinniśmy rozróżnić trzy sytuacje i odpowiednio do niej wykonawca winien zastosować prawidłowa stawkę podatku vat, aby uniknąć odrzucenia oferty składnej w postępowaniu mającym wyłonić wykonawcę zamówienia publicznego.

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT – możliwe przedmioty zamówienia

Pierwsza sytuacją jest gdy zamawiający przewiduje dostawę oraz montaż instalacji gazów medycznych, druga sytuacja gdy zamawiający przewiduje dostawę instalacji gazów medycznych wraz z montażem oraz dostosowaniem/remontem pomieszczeń dla nowej instalacji gazów medycznych,  a trzecią sytuacja gdy zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na budowę lub przebudowę obiektów szpitala wraz instalacją/modernizacją instalacji gazów medycznych.

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT – definicja świadczenia złożonego

W tym miejscu należy wskazać, że ani Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 str. 1 ze zm.), ani przepisy krajowe nie zawierają definicji świadczenia złożonego. Brak również szczególnych uregulowań dotyczących przesłanek uznawania danego świadczenia za świadczenie złożone. Ocena, w jakich okolicznościach świadczenia powiązane należy traktować jako świadczenia jednolite, kształtowana jest na bazie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przy czym zastrzec należy, że aczkolwiek Trybunał w wielu orzeczeniach w sposób pomocny przy interpretacji przepisów wypowiadał się w kwestii świadczeń złożonych, to i tak każdorazowo rozstrzygnięcie w tym przedmiocie musi uwzględniać specyfikę konkretnego stanu faktycznego w danej sprawie. W świetle utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE każde świadczenie powinno być, co do zasady, uznawane za odrębne i niezależne (vide: wyrok TS UE w sprawie C-276/09 Everything Everywhere Ltd, pkt 21-24 i przywołane tam orzecznictwo). Jednakże transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Ponadto, w pewnych okolicznościach, formalnie odrębne transakcje, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jedną transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne.

Jednolite świadczenie w ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy, albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (vide: wyrok TS UE w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro, pkt 17).

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT – obecnie obowiązujące stanowiska

Bazując na wytycznych wynikających z krajowych interpretacji podatkowych, jak i orzeczeń TS EU, można obecnie uznać za przeważający pogląd jak niżej:

  • dostawa wyrobu medycznego w postaci instalacji gazów medycznych spełniającej warunki wymagane przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wraz z jego montażem (co wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlano – montażowych jak malowanie, kucie otworów, tynkowanie itp.), jako usługi pomocniczej w stosunku do świadczenia głównego, jakim jest dostawa wyrobu medycznego – korzysta z preferencyjnej stawki podatku 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy [vide: IBPP2/4512-441/15/WN interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach;
  • dostawa sprzętu medycznego i wykonanie prac przystosowujących pomieszczenia lub wykonanie ich remontu (w tym wykonanie np. instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej, izolacyjnej), stanowią dwa  odrębne świadczenia i w taki sposób powinny zostać opodatkowane. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych następuje wg stawki preferencyjnej, a roboty budowlane są wykonywane wg stawki podstawowej 23% (jeżeli nie zachodzą inne czynniki umożliwiające zastosowanie stawki preferencyjnej)”. [vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. sygn. akt I FSK 958/10Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2433/14.];
  • usługi obejmujące wykonanie instalacji gazów medycznych, realizowane w ramach wykonania budowy lub modernizacji (remontu) budynków szpitali i zakładów opieki medycznej podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT [ vide: IBPP2/443-191/11/RSz 2011.05.04 Interpretacja Indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 marca 2018 roku sygn.. akt KIO 275/18];

 Instalacja gazów medycznych a stawka VAT – Podsumowanie

Reasumując, problem związany z instalacja gazów medycznych a stawka VAT ma doniosłe znaczenie w kontekście obowiązku odrzucenie oferty wykonawcy, który zastosowuje błędną stawkę podatku VAT. Dlatego też wykonawcy powinni szczególnie ostrożnie i nie szablonowo sporządzać oferty w ramach zamówień publicznych, w których pojawia się element instalacji gazów medycznych. Jednocześnie należy wskazać, że większość zamawiających, nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku VAT od otrzymywanych faktur za wykonane dostawy.  Dlatego też problem wskazany powyżej powinien być również wnikliwie rozpatrzony przez Zamawiających na etapie formułowania SIWZ, w celu optymalizacji podatkowej podejmowanych czynności.

Radca prawny Leszek Zielonka reprezentował klienta kancelarii (Zamawiającego) w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławcza w sprawie sygn. akt KIO 275/18.