Zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym

Radca Prawny Leszek Zielonka zastępuje klientów przed Sądem Najwyższym, w szczególności w sprawach, w których nie uczestniczył w zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi. Dlaczego warto jest powierzyć zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym nowemu pełnomocnikowi, który nie był dotychczas zaangażowany w proces sądowy? Pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z mocy prawa umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Stanowisko to ma charakter ogólny i obejmuje także stanowienie dla jednej ze stron (uczestnika postępowania) pełnomocnika procesowego z urzędu (art. 118 i art. 91 k.p.c.). Dla reprezentowania mocodawcy przed Sądem Najwyższym niezbędne jest ustanowienie szczegółowego pełnomocnictwa do występowania przed Sądem Najwyższym. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2011 r. w sprawie o sygn. akt III CZ 73/11 „Jeżeli z pełnomocnictwa wyraźnie wynika, iż obejmuje ono upoważnienie do reprezentacji “we wszystkich instancjach”, to w konsekwencji dotyczy postępowania przed sadami powszechnymi, a nie Sądem Najwyższym”. Zatem już ustawodawca zauważył, że reprezent5acja przed Sądem Najwyższym wymaga rozważenia na nowo osoby pełnomocnika, z uwagi na konieczność uzyskania specjalistycznej pomocy prawnej. Przy czym z uwagi na to, że Sąd Najwyższy jest sądem prawa, a co do zasady podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów, znajomoś,c stranu faktycznego sprawy nie jest istotna dla skuteczności podejmowanych działań przed Sądem Najwyższym i z doświadczenia wynika, że nowy pełnomocnik, nie mając „uprzedzeń” odnoszących się do znanego mu kontekstu w zakresie faktów i dowodów, ma możliwość spojrzenia na daną sprawę z nowej perspektywy, w celu zrealizowania celu tj. w zależności od strony jaką reprezentuje przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, odmowy jej przyjęcia, a wreszcie uchylenie wyroku sądu powszechnego lub oddalenie skargi kasacyjnej. Poniżej przykłady prowadzonego zastępstwa procesowego, zarówno dla pozwanych jak i powodów, przed Sądem Najwyższym:

Sygnatura akt Sądu powszechnegoSygnatura akt Sądu NajwyższegoZakres przedmiotowy
I ACa 959/17V CSK 546/18sprawa z zakresu tzw. błędy medycznego
I ACa 1004/17V CSK 103/18sprawa z zakresu umów typu gwarancyjnego (facultas alternativa)
I ACa 1248/11V CSK 198/12sprawa z zakresu programów komputerowych (licencji, praw autorskich)
I ACa 41/16V CSK 365/16sprawa z zakresu odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawcy robót budowlanych
I ACa 974/14II CSK 379/15sprawa z zakresu ustawy o działalności leczniczej
I ACa 423/13V CSK 419/13sprawa z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych
I ACA 461/08V CSK 416/08sprawa z zakresu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
XI Ga 324/18V CSK 195/19sprawa z zakresu ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (zakaz działalności)
I ACa 1723/17V CSK 411/18sprawa z zakresu tzw. błędu medycznego
I ACa 1167/13V CSK 411/18sprawa z zakresu prawa cywilnego (poręczenie, gwarancja)
I ACa 54/19V CSK 464/19sprawa z zakresu kar umownych
I ACa 281/14V CSK 632/14sprawa z zakresu ustawy o fundacjach

Jeśli potrzebujesz wsparcia…